Внимание! Нашият сайт използва бисквитки.

В случай, че приемете иползването на бисквитки ние ще използваме следните:

По всяко време може да отмените даденото позволение като отидете на страницата Лична Информация.

Предучилищната възраст е важен и специфичен момент в живота на всеки. В детската градина детето усвоява умения и навици, необходими му за цял живот. Там то се мотивира и подготвя за училище, учи се как да общува с връстници и възрастни, как да работи в екип. Децата са бъдещите възрастни, които ще определят прогреса на обществото. В този смисъл на децата в съвременните образователни институции се предоставят възможности за развитие и образование, които са от значение за прогреса на бъдещето общество. Подготвителна група към БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Атина, като институционален фактор е осигурило необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата, гарантира техните права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитание в дух на мир и толерантност и не на последно място приобщаване към българските традиции и културни ценности. Създадени са  условия за образование на децата съобразно ДОИ и развитие на техните интереси, заложби и талант.  Принципи на образователната политика на Подготвителната група (ПГ) са изведени от стратегията на развитието му през следващите 5 години. Основополагаща е тенденцията - „Предучилищното и начално образование трябва да бъдат структурирани в единен концептуален модел, който има отношение към устойчивото обучение през целия живот“. Това предполага: качество и ефективност; гъвкавост и отговорност; достъпност и усвояемост – обучението и възпитанието съобразено с възможностите, потребностите, интересите и способностите на децата. Приоритети в политиката:  I. Стратегия на ПГ за привличане и задържане на децата: Подготвителна група към БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Атина притежава своя специфика и присъщи само за него отличителни характеристики, които определят неповторимият му и уникален облик: Професионално ръководство и състав от учители съпричастни към общата цел: Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на индивидуалният и личностният му потенциал; Междуличностни умения за обработка на информацията, за вземане на гъвкави и бързи и правилни решения в дадена ситуация, предприемчивост, умения за решаване на конфликти; Изградена иновационна образователна и стимулираща развитието среда; Апробиране и прилагане на иновационни техники и технологии които допринасят за осъществяването на ефективен УВП; Извеждане на добър педагогически опит и популяризирането му чрез открити практики изнесени пред родителите. II. Увеличаване обхвата на децата между 3 и 6 години.Това е свързано с изградената от нас през последните години специална съдържателна и технологична форма за включване в предучилищната задължителна подготовка на деца от смесени бракове, за който българският език е втори или чужд с деца, владеещи български език. ПГ и училището са призвани да преодолеят езикови различия чрез допълнителни учебни часове по български език. III. Организация и управление на образователно-възпитателния процес: Осъвременяване на УВР Чрез националната програма се визират референтни образователни модели за подобряване на образователните постижения на подрастващите. ПГ има изграден концептуален модел за реализиране на образоветелните политики, в който основополагаща е тезата: „Предучилищният период е смислово и съдържателно изразена самоценна реалност, в която детето изявява своята индивидуална уникалност, утвърждава своето социално присъствие в групата от връстници и света, демонстрира познание, творческо отношение и култура на пресъздаване на света“. Той е съобразен с европейските ключови компетенции – образователното съдържание във всяко образователно направление е представено като ключови ядра от знания, умения и отношения във връзка европейските компетенции /културни,социални, езикови, природосъобразни, математически, конструктивно-технически и битови, икономически, чуждоезикови/  Методическа осигуреност. Осигуреност на всяко дете с индивидуални учебни помагала и пособия и богат дидактически материал. Организация на учебната среда – оптимизиране на дидактическата база в ПГ с оглед възрастовите и индивидуални особености на групите и децата в тях, за адаптиране, индивидуализиране и интегриране на активността им в средата.  Ефективност на преподавателската работа. Добре организирания учебен процес в ПГ създава условия за умствена активност на децата и съхранява у тях чувството за „свобода на избора“. В добре организирания учебен процес те не просто усвояват знания, а активно привнасят съдържание от собствения си опит. Той включва в себе си съобразяване с темпа на развитие на детето – както работа с изоставащи, така и допълнителна работа с надарени деца.  Избор на адекватни форми, методи, средства. Основна форма на работа с децата е ситуацията. В зависимост от вида на ситуацията използваме адекватни методи за постигане на образователните цели. Широко използвани от педагогическата колегия са и форми, методи и похвати ориентирани към естетизация на живота в ПГ, към възраждане на националните традиции и обичаи. Максимално използваме изразните средства на различните видови изкуства (литература, театър, музика, танци). И в тази връзка спокойно можем да се определим като подготвителна група по изкуствата.  Атмосфера в групите. В групите съществува благоприятна работна, творческа атмосфера и радостна обстановка, гарантиращи ефективност на педагогическото взаимодействие.  Взаимодействие със семейството. Непрекъснатата оптимизация на взаимодействието в системата „ПГ-семейство“ включва: добронамерено отношение, отговорност и квалифицирана помощ, доверие и откритост, обмен на информация, съвместни дейности. Родителите участват активно в живота и дейността на ПГ и чрез училищното настоятелство. Те са наши партньори по отношение както на обучението и възпитанието на децата така и по други жизнено важни за училището въпроси – подобряване условията в ПГ, допълнително финансиране чрез алтернативни източници, обогатяване на МТБ, допълнителни форми на работа. IV. Материална и предметна среда. Постарали сме се средата, в която пребивават децата, и с която взаимодействат да превърнем в онова лично пространство, в което детето може да експериментира самостоятелно или групово, да взема и прилага разнообразни решения, да общува, животът му да се превърне в игра, а играта му в живот, да носи послания: „Хубаво е да си тук“; „Тук е твоето място“; „Можеш сам да направиш много неща и да бъдеш независим“ – благодарение на учителите в ПГ, с активното участие на родителите и подкрепата на МОН, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Атина осигурява необходимата материална и предметна среда за провеждане на обучението по майчин език на бъдещите първокласници, за което всички ние, учители, родители и деца. БЛАГОДАРИМ!  Ако имате дете, което скоро ще бъде ученик, обучението в нашето училище ще му помогне да научи повече за света, който го заобикаля, да открие красотата на българския език, вълшебния свят на математиката, магията на изобразителното изкуство, музиката и игрите. Обучението е насочено към бъдещето на децата и е съобразено с изискванията на МОН, като спомага за по-лекия преход към следващия етап на обучение в първи клас.

Подготвителна група


19-08-2019