НАШЕТО УЧИЛИЩЕ


Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий” е първото българско учебно звено за изучаване на български език и популяризиране на българската култура в Атина. Основано по инициатива на родители и педагози през 2004г., Културно-просветно дружество „Будители“ разширява дейността на училището през 2008/2009 г. и освен роден език, история и култура, децата участват и в редица извънкласни форми – рисуване и приложно изкуство, народни танци и художествено слово; организирана е училищна библиотека, а финансовата подкрепа е осъществена с включването на училището в Националната програма „ Роден език и култура зад граница”.

От учебната 2012/2013 година училището е одобрено и е част от списъка на българските неделни училища в чужбина по Постановление №334 от 8 декември 2011 г. От 2012 г. БНУ „Св. св. Кирил и Методий”е член на Асоциацията на българските училища в чужбина, през 2014 г. по повод 10-год. юбилей от основаването получава почетна грамота от Държавната агенция за българите в чужбина.

От 2012 г. в училището се организират групи за деца малко владеещи или невладеещи български език, както и групи за чужди граждани, желаещи да изучават български език.

Основен партньор, който участва в планирането и реализацията на всички училищни дейности е родителският съвет и всички родители.

Определящо за стабилността на училището е финансовото съдействие на българската държава – Министерство на образованието и науката и ПМС №334/08.12.2011 г., което утвърди статута на българските неделни училища в чужбина като образователно-възпитателна институция;

Посолство на Р България в Р Гърция – в рамките на възможностите подкрепя нашата родолюбива идея и посредничи при контактите на училището с българските компетентни власти.

ДАБЧ откликва и съдейства за популяризиране на училищните инициативи.

Философско-исторически факултет на ПУ „П. Хилендарски” съдейства при организирането на традиционния за училището международен литературен конкурс.

Певческа формация „Родина”, танцова формация „Детелини”, оркестър „Български ритми” подкрепят с участието си провеждането на мероприятия, свързани със запазването на българските традиции.

Местните медии - вестник „БЪЛГАРИЯ ДНЕС” в лицето на г-жа Николина Кадийска подкрепя нашите усилия за съхраняване на езика, традициите, културата и духа на българите, разпространявайки безвъзмездно рекламни материали за училището ни.

Радио „ТАТКОВИНА“ съдейства за разпространение дейността на училището, с излъчването на репортажи (всеки месец), отразяващи живота на училището.

За учебната 2015-2016 година БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ се посещава от 150 ученици, разпределени и обучавани в самостоятелни паралелки от 1 до 12 клас, а знанията които получават са по бълг. език и литература, география и история на България по утвърдени от МОН учебни програми. Организирани са занимални групи по математика, физика, гръцки и английски език. Продължават дейността си кръжоците по приложно и изобразително изкуство, художествено слово и народни танци.

<Всички преподаватели притежават необходимия ценз и професионална квалификация по съответните предмети и кръжочни дейности. В работата си екипът на неделното училище сe позовава на българската образователна традиция и съвременните европейски образователни концепции, амбициран е да превърне училището във фактор сред българските училища в чужбина. Веднъж положени основите на училището през 2004 г., критериите за висок стандарт и резултати от обучението остават постоянна величина.